Postanowienie

Postanowienie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 2021-02-08 w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia ,,Zielona Czeremcha" do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czeremcha o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 oraz art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam strony, że w dniu 12 stycznia 2021 r. na wniosek: Michała Kuptela zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.