Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345099/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01274d8e-e352-4787-a6d2-700985c845db

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Czeremcha.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205736/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.6.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b7d2c4f-3063-443e-94da-d84700d9f0c1

Ogłoszenie o III pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew „na pniu”

Gmina Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha ogłasza III pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących na działkach o nr geod. 527 i 573 obręb Czeremcha stanowiących własność Gminy Czeremcha

Przetarg obejmuje sprzedaż 13 sztuk drzew „na pniu” o łącznej masie szacunkowej około 19,979 m3. Cena minimalna sprzedaży wynosi: 1621,68 zł netto.
Termin usunięcia drzew i zakrzaczenia oraz uporządkowania terenu: do dnia 30.11.2022 r. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z ich lokalizacją określa Załącznik do SWSD nr 2.
Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest dostarczenie (pocztą tradycyjną) w terminie do dnia 12.08.2022 r. do godziny 10:00, oferty zawierającej:
1.    Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w sprzedaży (Załącznik SWSD nr 3),
2.    Podpisane oświadczenia RODO (Załącznik SWSD nr 4),

  • Oferty cenowe należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drzew „na pniu”, nie otwierać do 12.08.2022 r.  godz. 10:00”.
  • Oferty dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrzone.
  • Otwarcie ofert nastąpi 12.08.2022 r. godz. 10:00.

Dokumenty dotyczące sprzedaży drzew „na pniu” można uzyskać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 5 lub pobrać ze strony internetowej: https://ug-czeremcha.pbip.pl/?event=informacja&id=6783