Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha. Przewidywana ilość wyrobów do usunięcia 172,6152 Mg. Ilość wyrobów przewidziana do usunięcia może ulec zmianie. Wyroby zawierające azbest znajdują się na terenie posesji prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeremcha. Znak sprawy: GGiOŚ.7313.38.2023.RMW.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze, Gmina Czeremcha"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze, Gmina Czeremcha"

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472033/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.9.2023.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f817694-77df-11ee-a60c-9ec5599dddc1