XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Ogrodników na Jasną Górę 11 czerwca 2023 roku

SZANOWNI PAŃSTWO,
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest tegorocznym organizatorem XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę, która odbędzie się 11 czerwca 2023 roku. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania! Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału (szczególnie pocztów sztandarowych) w tym tradycyjnym, jasnogórskim spotkaniu: mgr Ewelina Szczechowicz, Zakład Upowszechniania i Promocji Instytutu Ogrodnictwa – PIB (tel. 509707074, 46 8345480, e-mail: ewelina.szczechowicz@inhort.pl) do dnia 2 czerwca 2023 r.
W załączeniu program pielgrzymki przygotowany przez Krajowego Duszpasterza Ogrodników, Ks. Prałata Wojciecha Kołakowskiego oraz zaproszenie Prof. dr hab. Doroty Konopackiej, Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa – PIB.

 

baner2023b

Zawiadomienie

Wójt Gminy Czeremcha zawiadamia, że na podstawie art. 21 ust. 4-5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U z 2022 r., poz. 672 ze zm.)  zostają wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych dotyczących obrębów: Bobrówka, Kuzawa, Stawiszcze i Zubacze, gmina Czeremcha.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z uproszczonymi planami ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia planów i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia projekt planu urządzenia lasu staje się planem urządzenia lasu i będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

PROMOCJA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wiosenny czas w rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie hajnowskim

Z myślą o dzieciach i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy, ich opiekunach oraz potencjalnych kandydatach na rodziny zastępcze, ludzi, którzy chcieliby oddać dzieciom swój czas i serce promujemy rodzicielstwo zastępcze, ponieważ jesteśmy przekonani, że rodzinna piecza zastępcza otacza dziecko miłością i daje mu poczucie bezpieczeństwa.

Jeżeli jesteś wrażliwy, odpowiedzialny, empatyczny i możesz przyjąć do rodziny dziecko potrzebujące domu, zgłoś się do nas! Tworząc rodzinę zastępczą stajesz się darem dla innych.

Bardzo Was potrzebujemy.

Może to właśnie Ty jesteś osobą, która da bezpieczeństwo i zapewni uroki dzieciństwa dzieciom tego potrzebujących? Tylko tyle i aż tyle!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Kontakt osobisty: ul. Piłsudskiego 10A i ul. Piłsudskiego 8 w Hajnówce. Nr telefonów: 856823642, 856825983, 858767478.