To już ostatni dzwonek by złożyć wniosek!

Ostatni dzwonek3

Złóż wniosek i skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie:

https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download&fbclid=IwAR2BxxbEj0qFUz8eUnTVP5MgY0Kd3lxZD_FmQePTNha7qzmJYG9iPJLZFbg  

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22) 50 55 600 oraz 85 733 87 11

ORK@PFRON.ORG.PL

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl 

Materiał prasowy: PFRON

Ostrzeżenie meteorologiczne

Szanowni Państwo,
zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu.
Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów. W tej sytuacji zawiadamiam, że już zwróciłam się do wszystkich wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w całym kraju, aby zachowali czujność i gotowość do pełnej współpracy na swoich terenach.
Prosiłam również WINB i PINB, aby przypominali, szczególnie w tym czasie, właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Wszystkich Państwa również proszę o informowanie i przypominanie o tych obowiązkach właścicielom i zarządcom na terenie Waszych miast i gmin, za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji.
Ze swej strony oferuję wsparcie i pełną współpracę organów nadzoru budowlanego, na każdym szczeblu.

Z poważaniem
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska

Wyniki konsultacji w zakresie projektu uchwały

Wyniki konsultacji w zakresie projektu uchwały „w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Czeremcha”.

 Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) oraz z Zarządzeniem Nr 358/2023 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czeremcha w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Czeremcha, w terminie od dnia 3 lutego 2023 r. do dnia 9 lutego 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ww. uchwały. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej www.czeremcha.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy umieszczono informację o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych ww. projektu uchwały.  

Opinie i uwagi można było zgłaszać pisemnie na „formularzu konsultacji” do tut. Urzędu lub przekazać drogą elektroniczną na adres gmina@czeremcha.pl w terminie do 9 lutego 2023 r.

W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk

Czeremcha, dnia 10.02. 2023 r.