Ogłoszenie

URZĄD GMINY CZEREMCHA PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA SPORTU NA OBIEKCIE SPORTOWYM ORLIK W CZEREMSZE

Dotacje dla rolnictwa

webinar dla rolnictwa 01.02.23

Ogłoszenie

Wójt Gminy Czeremcha informuje, iż z dniem 3 lutego 2023 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Czeremcha.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 03.02.2023 r. do 09.02.2023 r. (włącznie).

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czeremcha, I piętro pok. 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@czeremcha.pl.

Wójt Gminy Czeremcha

      Jerzy Wasiluk

UWAGA !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze informuje , iż od dnia 25.01.2023r. można ubiegać się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus ( tzw. „dary żywnościowe” ).

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy :

- osoba samotnie gospodarująca  : 1.707,20 zł

- na osobę w rodzinie                      : 1.320,00 zł

 Proszę zabrać ze sobą dokumentację potwierdzającą dochód.

 

                                                                                                                          Agnieszka Tomaszkiewicz

                                                                                                                                pracownik socjalny