mLegitymacja

 

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

URZĄD GMINY CZEREMCHA PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU  ZŁOŻENIA DO DNIA 31 STYCZNIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAŻY W ROKU POPRZEDNIM (1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.

(ART. 111 UST. 4 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Czeremcha przypomina producentom rolnym o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r.

Do wniosków należy dołączyć oryginały faktur potwierdzających zakup oleju napędowego

(faktury za okres od 01.08.2022r. do 31.01.2023r.).

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Czeremcha pokój Nr 14, na stronie internetowej Gminy Czeremcha lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czeremcha.