Ogłoszenie

OGŁOSZENIE "Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha".pdf

Zawiadomienie o wniesieniu protestu.

Zawiadomienie o wniesieniu protestu.
Czeremcha, dnia 2007.12.17 Gmina Czeremcha 17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14 GG i OŚ.KM.341-2/07 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : Dowieszenie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czeremcha dotyczy postępowania: Numer ogłoszenia: 207771 - 2007; data zamieszczenia: 29.10.2007 Zawiadomienie o wniesieniu protestu Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami) niniejszym zawiadamiam o wniesieniu w dniu 14 grudnia 2007 r. protestu przez oferenta MATBUD Spółka jawna J. Zarański, A Zarańska, M Pyrcak 18-421 Piątnica ul. Stawiskowska 51 załączając jednocześnie kopię złożonego przez tę firmę środka zaskarżenia. Zgodnie z art. 181 ust.3 wzywa się wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Jednoczesnie informuję, że zgodnie z art. 181 ust. 1 ulega zawieszeniu bieg terminu związania ofertą do czasu oststecznego rozstrzygnięcia protestu. Wójt Gminy inż. Michał Wróblewski.