INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT „UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY CZEREMCHA"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Czeremcha, dnia 10.09.2010 r.

Nr. GGiOŚ.TR.7040-45/10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Zamawiający.

Gmina Czeremcha

17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14

tel. (85) 685 03 94, fax. (85) 685 40 00

REGON: 050659237, NIP: 603-00-00-203

Poczta elektroniczna: ug_czeremcha@zetobi.com.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.

„Wykonanie przeglądów szczegółowych (pięcioletnich) dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha ”

Opis przedmiotu zamówienia:

Ilość dróg gminnych publicznych będących własnością Gminy:

- zlokalizowane na terenie gminy Czeremcha – 58 km.

 

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania przetargowego pn„UDZIELENIE I OBSŁUGA GMINIE CZEREMCHA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w kwocie 691.000 zł” Znak : GGiOŚ.IL.341-11/10;

Załączniki:

  1. Harmonogram spłaty kredytów zaciągniętych przez Urząd Gminy Czeremcha na dzień 07.09.2010r.
  2. Wykaz Instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Czeremcha
  3. Uchwała Nr III/29/03 Rady Gminy Czeremcha z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Czeremcha
  4. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2006r. o wyborze Wójta Gminy Czeremcha.
  5. Zarządzenie Nr 261/10 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 7 września 2010r. w sprawie kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2010.
  6. Uchwała Nr II-0034-7/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13.08.2010r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czeremcha informacji wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 rok.
  7. Uchwała Nr II-0035-6/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17.03.2010r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czeremcha sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
  8. Uchwałą Nr XXIII/185/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czeremcha na rok 2010.
  9. Uchwała Nr II.0031-97/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 września 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przewidzianego do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki zaciąganych z przeznaczeniem na sfinalizowanie planowanego deficytu budżetowego na 2010r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Czeremcha.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY CZEREMCHA” Znak: GGiOŚ.IL.341-11/10.