Informacja

uwaga obowiazek

URZĄD GMINY CZEREMCHA

INFORMUJE

MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI POSESJI O OBOWIĄZKU

WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

kanalizacjaaa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Wszelkich informacji związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 13 (PSZOK Czeremcha), nr tel. 85 6850063.

Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Wólce Terechowskiej

Gmina Czeremcha informuje, iż w ramach funduszu sołeckiego zrealizowała zadanie dot. wymiany pieca w świetlicy wiejskiej w Wólce Terechowskiej. Montaż pieca został ukończony w dniu 05.06.2023r.

Celem zadania jest poprawa warunków korzystania ze świetlicy wiejskiej przez mieszkańców.

W ramach zadania zakupiono materiały do montażu pieca kozy w firmie TERMITECH A. Kondraciuk Spółka Jawna Białystok za kwotę 4057,20 zł oraz wykonano montaż pieca w świetlicy wiejskiej  przez firmę ZAPIECEK Andrzej Ochrycewicz, ul. Kleszczelowska 60, Orla za kwotę 2800 zł.

Całkowita wartość zadania pokryta z funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Terechowska: 6857,20 zł.

 image001  image003