Rom-Tur

Gospodarstwo Gościnne Rom-Tur Turkiewicz Roman (pole namiotowe)
Czeremcha ul. Ogrodowa 6
tel. (85) 685 00 80, kom. 0 692 641 649

- miejsca pod namioty

- 15 miejsc noclegowych

Na terenie Gospodarstwa istnieje Prywatna Historyczna Izba Tradycji, Pamięci Regionu i Kolei – wstęp bezpłatny.

R_023_Small

W Izbie Tradycji… zostały zgromadzone i wyeksponowane następujące eksponaty:

Eksponaty regionalne: stare przedmioty , sprzęty, narzędzia używane w wiejskich zagrodach, domowych gospodarstwach, sprzęt rolniczy, końskie uprzęże, okucia drewnianych wozów, mała przydomowa kuźnia, balie, wanny, wanienki , sieczkarnie, wagi, odważniki , sprzęt do tkania i przędzenia bicia lnu, naczynia stołowe, sprzęt kuchenny, garnki, dzbanki, naftowe lampy, stare żelazka, stare fotografie, dokumenty, legitymacje.

R_050 R_053 R_072 R_077 R_100

Eksponaty kolejowe: przedmioty mówiące o historii, budowie i pracy na kolei, płaszcze, mundury, czapki, buty, torby i teczki. Różnego rodzaju lampy, latarnie, latarki oświetlane: świecami, naftą, karbidem, gazem, akumulatorkami . Narzędzia do budowy utrzymania i konserwacji torów i taboru kolejowego. Stare bilety, legitymacje, świadectwa, uprawnienia, fotografie, dokumenty.

R_025 R_030 R_090

Oraz wiele wiele różnego rodzaju rzeczy i przedmiotów. Wszystkie te przedmioty można obejrzeć, dotknąć, wypożyczyć np. do napisania pracy dyplomowej itp..

Rys historyczny Parafii Rzymskokatolickiej w Czeremsze pod wezw. N.M.P.Królowej Polski

Parafia Rzymskokatolicka w Czeremsze została erygowana dnia 23.09.1957 roku przez Administratora Apostolskiego w Drohiczynie n/B Księdza Michała Krzywickiego. Została ona wydzielona z rozległej terytorialnie sąsiedniej Parafii Kleszczele. Organizatorem tej najmłodszej w naszej Diecezji placówki duszpasterskiej jest Ksiądz Władysław Siekierko.

W 1933 roku za śp. Księdza Proboszcza Aleksandra Swerpla mieszkańcy Czeremchy zbudowali drewnianą kaplicę przy obecnym Domu Celnym. Odprawiały się w niej regularne nabożeństwa. Kaplica ta spłonęła z bliżej nie znanych przyczyn 31.12.1942 roku.

Od roku 1948 za Księdza Proboszcza Stanisława Łukaszewicza odprawiano Msze święte w zburzonej przez działania wojenne murowanej kamienicy Natalii Gaworowskiej. Ona to przez swoich spadkobierców w 1957 roku oddała zburzony dom z placem na dobro kościoła.

 

Rys historyczny Parafii Prawosławnej w Czeremsze pod wezw. Matki Bożej "Miłującej"

W parafii Czeremcha znajduje się dwie Świątynie. Jedna z nich to kaplica cmentarna we Wsi Czeremcha. Według oficjalnych źródeł powstała ona w XVII w. Jednak niektóre źródła wskazują że kaplica była już w XV w. Druga świątynia jest w Czeremsze. Parafia w Czeremsze została erygowana dość późno bo w 1986 r., najpierw we Wsi Czeremcha, dlatego że na stacji nie było Cerkwi.

Dzięki staraniom mieszkańców i proboszcza uzyskano pozwolenie na budowę parafialnej Cerkwi. 11 XI 1987 r. położono kamień węgielny pod budowę murowanej świątyni prawosławnej w Czeremsze. W owym czasie proboszczem był śp. Ks. Mirosław Oreszuk. W 1988 r. proboszczem został ks. Jerzy Plis, który jest do chwili obecnej. Dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców Czeremchy nowa świątynia powstała bardzo szybko, bo już 11 XII 1991 zaczęły odbywać się nabożeństwa.

Konsekracji Cerkwi dokonał Metropolita Warszawski i całej Polski śp. Bazyli. Do chwili obecnej trwają prace wykończeniowe. Cerkiew poświęcona jest atoskiej ikonie Matki Bożej "Miłujścej". Której święto obchodzimy 24 VI.

 

Kontakt do Parafii Prawosławnej

Ks. Proboszcz Jerzy Plis
Ks. Białomyzy Mikołaj
ul. Szkolna 15, 17-240 Czeremcha
tel. (85) 685-02-57

Dane ogólne

Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Z danych historycznych wynika, że teren gminy Czeremcha zgodnie z mapą powiatu brzeskiego z końca XV wieku jest zaznaczony jako wieś Nurzec - dzisiaj Czeremcha Wieś, wg lustracji z lat 1661-1664 jej nazwa już brzmi "Nurzec alias Czeremcha". Były to ziemie należące do króla. Czeremcha siedziba gminy, powstała równocześnie z utworzeniem szlaku kolejowego Brześć-Czeremcha-Białystok w roku 1905. Od tego czasu datuje się powstanie Czeremchy.

Ogólna powierzchni gminy wynosi 9.673 ha.

Dla rzeźby powierzchni gminy charakterystyczne są formy lodowcowe oraz szczelinowe wodnolodowcowe (ozy, kemy) z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. W sumie jest to teren słabo urozmaicony pod względem morfologicznym, a duża część powierzchni gminy maskowana jest pokrywą leśną. Nieco bardziej urozmaiconą morfologię posiada północo-wschodnia część gminy, zbudowana z piaszczysto-żwirowych osadów lodowcowych. W północnej i w północno-wschodniej części gminy na glinie zwałowej występują piaski, żwiry i głazy lodowcowe.
Teren gminy położony jest w dorzeczu Wisły i należy do zlewni rzeki Bug. Południowa i wschodnia część terenu odwadniana jest przez rzekę Pulwę oraz dopływ rzeki Brodziec, Sipurki i Nurczyka oraz rzeki Nurzec. Na terenie gminy występują gleby o niskich klasach bonitacyjnych.

W strukturze obszaru gminy istotną rolę odgrywają jej przyrodnicze struktury funkcjonalno-przestrzenne tworzące tzw. System ekologiczny gminy.
Do głównych obszarów systemu ekologicznego gminy należą:

  • doliny rzek o znaczeniu regionalnym i funkcjach: ekologicznej, krajobrazowej i gospodarczej oraz elementy drobnoprzestrzenne systemu przyrodniczego gminy
  • kompleksy leśne jako elementy drobnoprzestrzenne systemu przyrodniczego gminy o znaczeniu lokalnym i funkcjach ekologicznych, gospodarczych i krajobrazowych, pełniące jednocześnie funkcję wodo i glebo ochronną oraz stanowiące ostoje dla dzikiego ptactwa i zwierzyny, zasobne w owoce runa leśnego.

 

Infrastruktura drogowa

Gmina Czeremcha ma dobre połączenie komunikacyjne PKP. Drogą kolejową bezpośrednio można dojechać do Warszawy, Siedlec, Białegostoku, Hajnówki-siedziby powiatu oraz do Brześcia na Białoruś. Funkcjonuje także komunikacja autobusowa PKS oraz osobowe drogowe przejście graniczne w Połowcach pomiędzy RP a RB.

System komunikacyjny gminy Czeremcha tworzy układ drogowy drogi krajowej, dróg powiatowych, gminnych i lokalnych wiejskich. Ogólnie należy stwierdzić, że stan technicznych dróg na terenie gminy jest zadowalający. Na terenie gminy występują:

  • drogi powiatowe o łącznej długości 31,8 km,
  • drogi gminne i lokalne wiejskie o łącznej długości 53,5 km,
  • droga krajowa o łącznej długości 8,5 km o nawierzchni bitumicznej

Rys historyczny Parafii Prawosławnej w Kuzawie pod wezw. Św. Barbary

Diecezja: Warszawsko-Bielska 
Dekanat:Kleszczelowski

Według niektórych źródeł cerkiew zbudowano w 1828 r. na cmentarzu pw. Położenie Szaty Najświętszej Marii Panny. Przed I wojną światową podczas pożaru wsi cerkiew się spaliła. W okresie międzywojennym poczyniono starania o odbudowę świątyni. Zbudowana cerkiewka otrzymała wezwanie Św. Barbary i przetrwała do 1977 r. Po obudowaniu jej cegłą, ze znacznym poszerzeniem - została rozebrana, a nową 11.05.1980 poświęcono. W latach 1993-95 cerkiew była zewnątrz i wewnątrz remontowana.

Kontakt do Parafii Prawosławnej:

Ks Grzegorz Naumowicz       2011 - obecnie
Kuzawa 68A, 17-240 Czeremcha
tel: (85) 685 00 04