Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.2.2023.ESP z dnia 14-07-2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 295 w obrębie Stawiszcze, gmina Czeremcha.

Informacja

uwaga obowiazek

URZĄD GMINY CZEREMCHA

INFORMUJE

MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI POSESJI O OBOWIĄZKU

WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

kanalizacjaaa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Wszelkich informacji związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 13 (PSZOK Czeremcha), nr tel. 85 6850063.