ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XXXVIII/231/23 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 34 za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 28 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 68 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha

PL 18 11 2021

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha Wójt Gminy Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha” z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa następujących dróg: dwa odcinki ul. Długiej, ul. Łąkowa, ul. Nowa, ul. Przydworcowa, ul. Wiejska i ul. Wiśniowa.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 9 667 800,00 zł brutto. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 8 005 000,00 zł.

Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 23.05.2024 r.

 

 umowa 1  umowa 2  umowa 3  drogi

 

  

Informacja

Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż od miesiąca marca 2023 roku bezpłatny odbiór odpadów pochodzących z produkcji rolniczej - typu folia, Big Bagi, sznurki, worki po nawozach, itp. realizuje firma:

FOL-MET Skup Folii Złomu i Metali Kolorowych, Krzysztof Urbanowicz

Saki 2

17-210 Narew

tel. 604-877-488