Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że od dnia 01 stycznia 2023 r. na terenie Gminy zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/221/22 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5588) i Uchwałą Nr XXXVI/222/22 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5589) częstotliwość odbioru odpadów została ustalona w następujący sposób:

1) zabudowa jednorodzinna:

  • odpady zmieszane – raz na miesiąc przez cały rok,
  • bioodpady – raz na miesiąc przez cały rok,
  • pozostałe odpady zbierane selektywnie – raz na miesiąc przez cały rok.

2) zabudowa wielorodzinna:

  • odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu przez cały rok,
  • bioodpady – dwa razy w miesiącu przez cały rok,
  • pozostałe odpady zbierane selektywnie – raz na miesiąc przez cały rok.

Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha

logo prow targ

Gmina Czeremcha informuje, że zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha”, współfinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska wiejskiego w Czeremsze poprzez jego przebudowę celem stworzenia wysokiej jakości infrastruktury obiektu.

Całkowita wartość projektu: 2.054.100,00 zł.

Kwota dofinansowania: 1.000.000,00 zł.

 

targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko
targowisko