Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa kotłowni węglowej w podpiwniczeniu budynku szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła na kocioł na zrębki na potrzeby realizacji zadania: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej" na nieruchomości oznaczonej nr geod. 457 położonej w obrębie wsi Czeremcha przy ul. Szkolnej 2". Znak sprawy: GGiOŚ.7011.171.2023.ESP

Zał. 1 - formularz ofertowy
Zał. 2 - dokumentacja projektowa
Zał. 3 - wzór umowy
Zał. 4 - Klauzula RODO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze, Gmina Czeremcha"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Remont chodnika na ulicy Szkolnej w Czeremsze, Gmina Czeremcha"

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472033/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.9.2023.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f817694-77df-11ee-a60c-9ec5599dddc1