Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeremcha. Nr działki 16, obręb Czeremcha, gmina Czeremcha. Znak sprawy GGiOŚ.6840.1.2023.RMW.

 

Udział w niniejszym przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej". Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130710/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9f3c777-be6a-11ed-b311-9aae6ad31be8

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej". Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097081/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.6.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efc06c0e-ad1f-11ed-9236-36fed59ea7dd

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha". Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062869/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-321270dc-9d7f-11ed-b4ea-f64d350121d2