Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczy "Bankowa obsługa rachunków budżetu Gminy Czeremcha i jednostek organizacyjnych gminy (25-30 prowadzonych rachunków)". Znak Fn.3052.2.2023.MKN.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00019154/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.2.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8570778f-9010-11ed-b4ea-f64d350121d2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494857/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.11.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/460318c2-fff3-490e-a82a-4adc1253f2e2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę - ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469928/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.10.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3c94a658-3bf9-4d58-9f8e-04dc540d6141