ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstąjcych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Czeremcha". Znak sprawy GGiOŚ.271.3.2019.IL