Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Czeremcha na okres 3 lat.

ANALIZA ZA 2023 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2023 ROK

Ocena jakości wody 29.04.2024 r.

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu KUZAWA - 29.04.2024 r.

Inwentaryzacja budynków

 

 ceeb1  ceeb2

 

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.  

wfosigwb

Informacja

uwaga obowiazek

URZĄD GMINY CZEREMCHA

INFORMUJE

MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI POSESJI O OBOWIĄZKU

WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

kanalizacjaaa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Wszelkich informacji związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 13 (PSZOK Czeremcha), nr tel. 85 6850063.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu KUZAWA - 2023.06.30

Projekt listy osób

Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Projekt listy osób

Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu w związki z zamianą lokalu wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

Informacja

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska który znajdował się przy ul. 1-go Maja 87 został przeniesiony do budynku przy ul. Duboisa 12

 

 

GGiOŚ mapka

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 17.02.2023 r..

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 12.12.2022 r.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 05.10.2022 r.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 03.06.2022 r.

Ocena jakości wody

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 23.02.2022 r.

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZEREMCHA - 2021

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 300 zł netto za Mg odpadu zawierającego azbest.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 31 sierpnia 2021roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.


Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14,17-240 Czeremcha, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu wniosku do tut. Urzędu.

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZEREMCHA

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 100% ww. kosztów.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 9 stycznia 2020 roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.


Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu wniosku do tut. Urzędu

 

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY CZEREMCHA

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 100%  ww. kosztów.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do  nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 18 kwietnia 2018 roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.
Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14,17-240 Czeremcha pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.