Zdjęcia budynków wybudowanych w ramach projektu KIK/74

image001 image003 image005

image007 image009 image011

image013 image015 image017

image019 image021

Spotkanie informacyjne w dniu 09 lutego 2015 roku

W dniu 09 lutego 2015 roku na drogowym przejściu granicznym w Połowcach odbyło się spotkanie informacyjne ze społecznością lokalną w związku z realizacją przez Wojewodę Podlaskiego projektu „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” (KIK/74) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Spotkanie miało na celu podkreślenie roli Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy we wdrażaniu i realizacji projektu.

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele:

- administracji publicznej - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pani Ewa Stachowicz, Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Wydziału Infrastruktury Pani Elżbieta Małyszko, Kierownik Obiektu Oddziału Obsługi Przejść Granicznych w Połowcach Pan Krzysztof Sawczuk oraz osoby zaangażowane w realizację projektu ze strony beneficjenta,

- władz lokalnych - Wójt Gminy Czeremcha Pan Michał Wróblewski, Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Popko,

- administracji celnej - Pan Jarosław Niegierewicz Naczelnik Oddziału Celnego w Połowcach,

- administracji granicznej - Pan Andrzej Konończuk Komendant Placówki Straży Granicznej w Czeremsze, Pan Mirosław Smyk, Pani Ludmiła Żmieńko.

            Na spotkaniu przedstawiono ogóle informacje dotyczące Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Projektu KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” realizowanego w ramach SPPW. Poinformowano o wydłużonym okresie rzeczowej realizacji projektu, zamierzeniach inwestycyjnych w roku 2015, organizacji prac w okresie luty – październik 2015 roku.. Ponadto szczegółowo omówiono zadania do wykonania w celu zakończenia projektu w terminie.

            W trakcie spotkania zorganizowana została wizytacja drogowego przejścia granicznego, oprowadzając gości po obiektach wybudowanych w ramach projektu KIK/74  a także dystrybuowano materiały promocyjne.

image002

image004

image006

image008

image010

 

2. Aktualne zdjęcia z placu budowy w ramach projektu KIK/74

IMG 2764 IMG 2769

IMG 2771 IMG 2777

IMG 2831 IMG 2833

1. Aktualne zdjęcia z placu budowy w ramach projektu KIK/74

image017 image019 image021

image023 image025 image027

image029

Wizyta studyjna strony szwajcarskiej

 

Wizyta studyjna strony szwajcarskiej w dniu 15 kwietnia 2014 roku w ramach projektu KIK/74

image001 image003 image005

image007 image009 image011

image013  image015

 

Projekt KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach”

Projekt KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach”

Project KIK/74 „ Contribution to the improvement of the capacity and the control of the road border crossing in Połowce”

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Całkowita wartość Projektu wynosi ogółem 66 596 123 PLN tj. 18 690 360 CHF, w tym kwota dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 15 886 806 CHF (co stanowi 85%), współfinansowanie ze źródeł krajowych wyniesie 2 803 554 CHF ( co stanowi 15%).

Celem niniejszego Projektu jest ochrona interesów politycznych i ekonomicznych Polski oraz Unii Europejskiej poprzez dostosowanie zewnętrznej granicy Unii do wymogów z Schengen. Projekt przyczyni się do zwiększenia wydajności, przepustowości i kontroli przejścia granicznego, zabezpieczy obsługę ruchu granicznego tj. osób, środków komunikacji i przepływu towarów, stworzy właściwe warunki odpraw celno-paszportowych pasażerów i towarów oraz poprawi warunki pracy służb granicznych, pozwoli na uszczelnienie granicy (przemyt, nielegalni imigranci) oraz skróci czas odpraw granicznych. Zamierzenia projektu dokładnie wpisują się w Działanie 2. Środki ochrony granic. Celem niniejszego projektu jest bowiem zwiększenie efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz podniesienie bezpieczeństwa na granicy państwowej. Większa przepustowość granicy i jej bezpieczeństwo warunkują realizację pozostałych celów programu. Wykorzystanie i rozbudowa potencjału społecznego i gospodarczego obszaru objętego programem wymaga przede wszystkim usunięcia administracyjnych, instytucjonalnych i infrastrukturalnych przeszkód w przepływie towarów, usług i ludzi przez granice.

Wprowadzenie w Życie tego Projektu przyczyni się do zniwelowania różnic społecznoekonomicznych między Polską a innymi, bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, między województwem podlaskim, a innymi, bardziej rozwiniętymi regionami Polski. Zapewni również dodatkowe bezpieczeństwo dla państw wspólnoty oraz tych, których dotyczy porozumienia z Schengen, jak np. Szwajcaria. Biorąc pod uwagę mieszkańców terenów sąsiadujących z przejściem, wpłynie pozytywnie na: poczucie bezpieczeństwa, zatrudnienia i jakość wykonywanej pracy, poprawiając warunki
i standard Życia.

O Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy (SPPW)

 

Szwajcarsko - Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez rząd Szwajcarii Polsce i pozostałym państwom członkowskim UE, które przystąpiły do niej 1 maja 2004r. Z całkowitej puli środków wynoszącej ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) Polsce przypadła prawie połowa środków - tj. ok. 489 mln CHF. Podstawę prawną wdrożenia Programu Współpracy w Polsce stanowi Szwajcarsko- Polska Umowa Ramowa, podpisana 20 grudnia 2007r.

Spotkanie informacyjne

 

image009W dniu 03 grudnia 2013 roku na drogowym przejściu granicznym w Połowcach odbyło się spotkanie informacyjne w związku z realizacją przez Wojewodę Podlaskiego projektu „ Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” (KIK/74) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Spotkanie to miało na celu podkreślenie roli Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy we wdrażaniu i realizacji projektu.

 

Postęp we wdrażaniu projektu

 

Poniżej fotografie dokumentujące postęp we wdrażaniu projektu, w tym postęp robot na placu budowy:

 

Tablica informacyjna

image002 image004