PROGRAM MINISTERSTWA FINANSÓW – LEKCJE O FINANSACH

 Gmina Czeremcha  realizuje zadanie w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”. pt. KUPUJĘ WALUTY, OBLICZAM VATY, LUBIĘ PITY.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów.

Kwota dofinansowania 7839 zł, wkład własny ( niefinansowy 1800 zł i 160 zł finansowy).

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Czeremsze. W ramach projektu odbywają się pozalekcyjne zajęcia edukacyjne. Uczniowie wezmą również udział w wycieczce edukacyjnej do Ministerstwa Finansów w Warszawie.

Celem projektu  jest zainteresowanie uczniów tematyką finansową i poszerzenie wiedzy z zakresu finansów.

Na potrzeby realizacji projektu  zakupiono kalkulatory, grę edukacyjną Biznes po polsku i  artykuły papiernicze.

Koordynator programu mgr Mariola Szymańczuk.

 

logo mf

Kiermasz 2023

kiermasz 2023

Sylwester 2023/2024

SYLWESTER 2023

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze informuje ,iż można ubiegać się o skierowanie do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 ( tzw. „dary żywnościowe” ).

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy wynosi :

- dla osoby w rodzinie : 1410,00 zł

- dla osoby samotnie gospodarującej : 1823,60 zł

Należy zabrać ze sobą dokumentację potwierdzającą wysokość dochodu.

            O skierowanie można ubiegać się w siedzibie GOPS przy ul. Duboisa 14 , pokój nr 2 ( parter budynku ) od poniedziałku do piątku w godzinach             7:30-15:30.

                                                                                              Agnieszka Tomaszkiewicz

                                                                                                                                   pracownik socjalny

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z §10 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą wykorzystująca na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Czeremcha wyroby zawierające azbest zobowiązana jest corocznie do dnia 31 stycznia, przedłożenia za rok ubiegły informacji o wyrobach zawierających azbest, z zastosowaniem formularza "Informacja o wyrobach zawierających azbest".
Informacja o wyrobach zawierających azbest, wg załączonego formularza należy złożyć również w przypadku, gdy występujące na nieruchomości wyroby azbestowe zostały w roku poprzednim zdemontowane i przekazane do utylizacji.