OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn. ,,Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze - Wsi, Gmina Czeremcha", Numer ogłoszenia: 418414 - 2011, Znak: GGiOŚ.271.8.2011.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Czeremcha-Wieś świetlica inwentaryzacja