Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czeremsze przy ul. Duboisa 12, realizowanego na podstawie projektu pn. ,,Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czeremsze” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, nr Projektu RPO.06.01.00-20-0026/19