OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy: ,,Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Czeremsze". Ogłoszenie nr 576705-N-2020Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Oświadczenie - grupa kapitałowa
5. Wzór umowy
6. Opis przedmiotu umowy
7. Wykaz dostaw