Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00082720/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9b0bf20d-2c76-4345-90f1-d138594a97c8

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska wiejskiego w Czeremsze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska wiejskiego w Czeremsze, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów" poddziałanie: "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058171/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.2.2022.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d1b97505-9eba-429f-9d60-0b234e5e9494