Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska wiejskiego w Czeremsze. Znak sprawy: GGiOŚ.271.11.2020.ES